Om Sahan Radio

Om Sahan Radio
Sahan Radio er en lokal radio-station for invandrere i Danmark. Det blev lanceret i 2018 under ledelse af Kulturstyrelsen. Agenturet udfører de kulturpolitik fra den danske regering. Sahan Radio udsender på både dansk og somalisk.

vores vision

 • For at lette og bidrage til integrationen af det indvandrere i det danske samfund.
 • At rapportere internationale og regionale nyheder samt sociale arrangementer.
 • At præsentere invandrekultur og traditioner.

Vores programmer
Sport – Jobsøgning – Kultur – Børneudsendelser – Integration – Krav og rettigheder – Aktuelle emner – Musik – Uddannelse – Sundhed – Kvindespørgsmål og Underholdning

About Sahan Radio
Sahan Radio is a lokal radio in Denmark for immigrants. It was launched in 2018 under the supervision of the Danish agency for culture. The agency carries out the cultural policies of the Danish government. Sahan Radio broadcasts both in Danish and foreign languages.

Our vision

 • To facilitate and contribute to the integration of the Somali community within the Danish society.
 • To report international, regional and community news and social events.
 • To present Somali culture and traditions.

Our Programs
Sports – culture – Children – Integration – Debates – Contemporary issues – Music – Religion – Education – Health – Women issues – Job search – Entertainment

Waayo Sahan Radio
Sahan Radio waa Radio Muhaajiriinta oo xaruntiisu Denmark tahay. Waxaa la furay 2005tii, keddib markuu oggolaansho iyo taageero ka helay wakaaladda dhaqanka ee Danishka. Wakaaladdu waxay hirgelisaa siyaasadaha dhaqanka ee dawladda Denmark. Sahan Radio wuxuu ku baxaa afafka qalaad iyo Danishka .

Himilooyinkeena

 • Fududaynta iyo ka qayb qaadashada sida Muhaajiriinta ula qabsan karto / u dhex geli karto bulshada Danishka.
 • Tebinta wararka caalamka, gobollada, jaaliyadda iyo munaasabadaha bulshada.
 • Soo bandhigidda dhaqanka iyo hiddaha Muhaajiriinta.

Borograamadeena
Cayaaraha(sports) – Dhaqanka – Carruurta – Isdhexgalka – Doodo – Arrimaha hadda taagan – Muusig – Diinta – Waxbarashada – Caafimaadka – Arrimaha haweenka – Shaqo raadinta – Maaweelada

BESTYRELSE

 Formand:                   Farah Osman

Næsteformand:          Abdulaziz Mohamed

kasserer:                     Hashi Mohamed

Sekretær:                    Mahamed Abdalla

bestyrelsesmedlem: Fahad Hussien

Sahan Radio 2019

Det er foreningen Sahan Radio der har sendetilladelse -og det er Radio og Tv-nævnet der er tilsynsmyndighed.

Sahan Radio er ikke kommerciel lokal radio med adresse i Heliosvænget 143 D, 5250 Odense Sv.

Sahan Radio er en ikke kommerciel radio-station, der drives ved hjælpe af frivillige og sender på 107.1 Mhz.

Radioen modtager tilskud fra kulturstyrelsen.

 

SAHAN RADIO Sender På:

Mandag:  10:00 – 17:00

Tirsdag:   10:00 – 17:00

Onsdag:   10:00 – 17:00

Torsdag:  10:00 – 17:00

Fredag:    10:00 – 12:00

 

 Vedtægter

Vedtægter for Sahan Radio

Vedtægter på stiftende generalforsamling den 16. juni 2018

1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Sahan Radio

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense

Stk. 3. Adresse: Heliosvænget, 143 D,5250 Odense SV

 

2. Formål

Stk.1. Foreningen Sahan Radio er et non-profit interkulturel Radio og har som sit primære formål at drive ikke-kommerciel radiovirksomhed og dermed arbejde for at være en markant aktør i det lokale og regionale mediemiljø. Hovedaktiviteten består i produktion af radio og tv, som bliver produceret af Sahan Radio.

 • Ytringsfriheden og det lokale/regionale demokrati,
 • Public service og public acces i det lokale regionale område,
 • Et mangfoldigt, rigt og varieret mediebillede i Odense og Fyn
 • Etniske minoritets medier på lokal og regional plan.

 

3. Medlemskab:

 Stk. 1. Som medlemmer optage enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasser. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem medvirkning fra udgangen af et årsskifte.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

 

4. Kontingent

 Bestyrelsen fastsætter til enhver tid foreningens kontingent, og ændringer træder i kraft ved førstkommende opkrævning efter vedtagelsen.

Kontingent, der gælder for 1. år, betales forud og opkræves ved indmeldelse.

Ved udmeldelse sker der ingen refusion af kontingent.

Kontingentrestance udover 3 måneder anses som væsentlig misligholdelse og med-fører ophævelse af medlemsskabet.

 

5. Beskrivelse af programvirksomhed

 Det er foreningens formål er udøvelse af ikkekommerciel radiovirksomhed, her under at give en bred radiomæssig dækning, at informere, underholde og skabe debat, i første række i forhold til lokale anliggender og herigennem være med til at styrke nærdemokratiet i lokalsamfundet.

Programvirksomheder skal være alsidig og følge de opstillede programplaner, her under kravet om mindste en ugentlig times egenproduceret førstegangsudsendelse med lokalt indhold i form af et eller flere taleprogrammer.

Der er tale om ikkekommerciel radiovirksomhed, hvorfor der ikke må indgå reklamer i programvirksomheden eller på foreningens på foreningens hjemmeside.

 

6. Foreningens hjemmeside

 Hjemmesiden skal indeholde følgende:

-Foreningens navn

-Foreningens adresse

-Foreningens kontaktoplysninger, herunder foreningens email-adresse

 • Stationens navn og frekvenser
 • Beskrivelse af stationens programvirksomhed og sendetider
 • Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente myndighed
 • Gældende vedtægter og oversigt over foreningens bestyrelsesmedlemmer.

 

7. Generalforsamling

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og skal annonceres mindst 14 dage før i radioen og radioens hjemmeside.

Kun medlemmer har adgang, og skal kunne legitimere sig ved kørekort /sygesikringsbevis og en gyldig medlemskvittering. Bestyrelsen kan i særlige til fælde give ikke medlemmer adgang til at overvære generalforsamlingen, dog uden stemmeret.

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der møder til generalforsamlingen og har mindst 3 måneders medlemskab, kan legitimere sig ved kørekort/sygesikringsbevis samt er i besiddelse af gyldig medlemskvittering.

Et husstandsmedlemskab give på generalforsamlingen ret til adgang og stemmeret for 2 myndige personer i husstanden. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de nødvendige redaktionelle rettelser i foreningens vedtægter.

Stk. A- Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Indkomne forslag ( skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før )
 • Fastsættelse af kontingent
 • Godkendelse af budget
 • Valg af formand
 • Valg af næstformand
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 • Godkendelse af dagsorden
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

 

8. Bestyrelsen

 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af og blandt foreningens medlemmer, dog kan et bestyrelsesmedlems ægtefælle eller samlever ikke vælges.

Ingen lønnet medarbejder kan vælges til bestyrelsen.

Et flertal af foreningens bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i lokalområdet. Dette hindrer dog ikke bestyrelsesmedlemmer i at fraflytte deres bopæl, såfremt der fortsat bevares et flertal af bestyrelsesmedlemmer med bopæl i lokalområdet.

Bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år adgangen, og der vælge i lige 2 år medlemmer i ulige år 3 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningens med arbejdere har mulighed for at vælge 1 medlem, der deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmer

 

9. Daglig ledelse

 Den daglige ledelse tilrettelægger radioens programvirksomhed og er overfor bestyrelsen ansvarlig for, at radioen drives efter foreningens formål.

Bestyrelsen ansætter og afskediger en eventuel daglig ledelse samt alt øvrigt personale. Ledelsen har ansvar for foreningens drift, den daglige skal handle inden for de budget- og bevillingsmæssige rammer samt øvrige tilskudsbetingelser, der er fastsat for foreningen.

 

10. Regnskab og revision

 Regnskabsåret er kalenderåret. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Den statsautoriserede eller registrerede revisor vælges på generalforsamling for et år adgang.

Foreningen er forpligtet til at opbevare de seneste 5 års regnskabsmateriale forsvarligt og tilgængeligt for revisor.

 

11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter forlangende af mindst 10 % af foreningens medlemmer, på revisors forlangende eller efter bestyrelsens skøn.

Indkaldelse ske som til ordinær generalforsamling, idet dagsordenen skal offentliggøres. Er indkaldelsen efter krav fra medlemmerne, skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uge efter kravets fremsættelse.

 

12. Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden eller i hans frafald af næstformanden sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem.

Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden og anvendelse af tilskud.

Foreningen repræsenteres over for Radio- og tv-nævnet af den eller de tegningsberettigede person, alternativt kan foreningen vælge at udpege en eller flere kontakt person, der repræsenterer foreningen.

 

13. Hæftelse

 Medlemmer eller bestyrelse har ingen personlig hæftelse for foreningen forpligtelser.

 

14. Ophør af foreningen

Foreningen kan kun ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsningen på begge generalforsamlinger, og kun medlemmer med mindst et års medlemsanciennitet  har stemmeret.

På den sidste generalforsamling tages beslutning om anvendelse af foreningens nettoformue, der kan overføres til en forening med lignende formål, men ellers skal gå til almennyttig virksomhed, fortrinsvis af kulturel art.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiveStream
Sahan TV/RADIO